Cuộc Sống

Đàn ông có 3 đặc điểm đa phần đều đa tình, trăng hoa, thích tơ tưởng gái lạ

Đàn ông có 3 đặc điểm này đều trăng hoa, khó chung thủy dù vợ con đề huề.